مدرسه راهنمایی جان اف کندی

روز دوم

13 ژوئن

ساعت 8 صبح تا 8:30 صبح

اضافه کردن رویداد به تقویم من

این رویداد را با انتخاب یکی از فرمت های زیر به تقویم شخصی خود اضافه کنید.