مدرسه راهنمایی جی اف کی

کالین کلارک
اصلی
هماهنگ کننده DASA
cclark@uticaschools.org

اندرو کیرپیک
دستیار مدیر (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

ویلیام اسمیت
دستیار مدیر (M-Z)
wsmith@uticaschools.org
315.368.6688

رویدادهای آینده

مه
31
ژوئن
1
ژوئن
2
ژوئن
5
ژوئن
6
ژوئن
7
ژوئن
8
ژوئن
9
ژوئن
12
ژوئن
13

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.