News & Announcements

UCSD و Oneida-Herkimer-Madison (OHM) BOCES در روز غذای نیویورک در روز غذا شرکت کردند.

راه اندازی یک همکاری اموزشی هیجان انگیز با DOLLY PARTON IMAGINATION LIBRARY (DPI...

قرارداد تعالی 2023-2024

سپتامبر 19، 19، 2023

قراردادهای تعالی (C4E) چیست؟ برنامه قراردادهای تعالی بود est...

رویدادهای آینده

مدارس ما

بیانیه چشم انداز منطقه

دانش آموزان منطقه مدرسه شهر اوتیکا به دانش، مهارت ها، و شخصیت لازم برای تبدیل شدن به اعضای مولد جامعه دست خواهند شد. 

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.