منابع انسانی

 

 

هماهنگ کننده منطقه DASA

سارا کلیمک، مدیر ارشد منابع انسانی

منطقه گسترده DASA هماهنگ کننده
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [فکس]

مدارس از کجا می توانند اطلاعات بیشتری در مورد عمل کرامت دریافت کنند؟

اداره آموزش و پرورش NYS
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

مرکز NYS برای ایمنی مدرسه
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

تماس:

لوری وروبل
متخصص خدمات کارکنان / بیمه درمانی
(315) 792-2218

ایسیا کلارک
معلم استخدام / هماهنگ کننده DEI
(680) 219-3584

جیانا یاکون
متخصص دفتر
(315) 792-2217

سندی
وزیر امور خارجه به افسر ارشد منابع انسانی
(315) 792-2249

پنجه نای واه
منشی
(315) 368-6014

کاثی پاچیلو
منشی