کسب و کار و امور مالی

هدر موات

مدرسه کسب و کار اجرایی
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [فکس]

تماس

لین سیمپسون
دبیر اجرایی مدرسه کسب و کار
(315) 792-2225

جوان جیوتو
نمایندگی خرید

(315) 792-2210

هیلی لایر
خزانه دار

(315) 792-2240

نیکول فرارو
کتابدار ارشد

(315) 792-2234

جینا M. Chambrone
منشی حساب

(315) 792-2244

کیمیکو توماس
حقوق و دستمزد

(315) 792-2220

کارن کمپف
حقوق و دستمزد
(315) 792-2220