مرکز معلم

ماموریت مرکز معلم Utica کمک به معلمان در دیدار با چالش های منحصر به فرد از محیط آموزشی همیشه در حال تغییر ما است. مرکز معلم معلمان ما را از طریق فعالیت های مداوم و پایدار توسعه کارکنان، که غنی سازی تدریس و بهبود یادگیری برای همه دانش آموزان حمایت خواهد کرد. این مرکز وسیله نقلیه ای را برای انتشار و به اشتراک گذاری شیوه ها و ایده های آموزشی فعلی فراهم خواهد کرد.

ساعات کار مرکز معلم:

Monday, Wednesday, Thursday, & Friday 11:00am. تا ساعت 4 بعد از ظهر .
سه شنبه ها از ساعت 11 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر .

تماس

جیمز دلیتو، کارگردان
تلفن 315-368-6290

منابع