بنر دپارتمان CTE

CTE: حرفه ای و اموزش فنی

Utica CSD یک رویکرد سیستماتیک را دنبال خواهد کرد که با شروع اگاهی حرفه ای CTE و اکتشاف با کارکنان درجه K-8 از تابستان 2023 شروع می شود. مدرسه راهنمایی ماژول های CTE را در سال بعد پیاده سازی خواهد کرد که 16 خوشه حرفه ای ملی را به عنوان راهی برای معرفی دانش اموزان به مسیرهای CTE دبیرستان که توسط ورودی از ذینفعان محلی تعیین می شود، نشان می دهد. قرار گرفتن در معرض ابتکارات امادگی شغلی که همچنین شامل گزینه هایی برای دانش اموزان برای رسیدن به اعتبار کالج است، دانش اموزان را با مهارت هایی که برای حمایت از توسعه نیروی کار در دره موهاک لازم است، اماده می کند.

اریکا شوف
مدیر CTE
eschoff@uticaschools.org

میشل هال
مدیر CTE برنامه درسی و دانشگاهیان
mhall@uticaschools.org