مک کینی ونتو

بر اساس قانون مک کینی-ونتو، اصطلاح «کودکان و جوانان بی خانمان» به معنای افرادی است که فاقد اقامت ثابت، منظم و کافی در شب هستند.  تماس با دفتر برنامه PreK & Student در 315-792-2216 برای کمک.