اطلاعات انتخابات

در حال اجرا برای هیئت مدیره مدرسه

از کجا رای بدهیم

من ثبت نام کردم؟

نامزدهای انتخابات به هیئت آموزش و پرورش ممکن است اطلاعات و دادخواست ها را در دفتر منشی هیئت مدیره منطقه مدرسه شهر اوتیکا، ساختمان اداره واقع در خیابان ۹۲۹ یورک، اوتیکا، نیویورک ۱۳۵۰۲، بین ساعات ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر آغاز در ۱ مارس ۲۰۲۳ بردارند.

به دستور هیئت آموزش و پرورش
کتی هیوز، منشی هیئت مدیره
ساختمان اداره
خیابان ۹۲۹ یورک
منطقه مدرسه شهر اوتیکا، اوتیکا، نیویورک 13502