مدرسه راهنمایی داناوان

مدیر: آن ماری پالادینو
DASA و COVID-19 هماهنگ کننده
apalladino@uticaschools.org
شماره اصلی: 315.368.6541
شماره فکس: 315-792-2077
حضور: 315-368-6547
پرستار: 315-368-6552
دستیار مدیر (A-L): 315-368-6555
مشاور (A-L): 315-368-6553
دستیار مدیر (M-Z): 315-368-6544
مشاور (M-Z): 315-368-6554
رابط پدر و مادر: 315-368-4308

رویدادهای آینده

فوریه
26
فوریه
27
فوریه
28
فوریه
29
مارس
1
مارس
1
مارس
4
مارس
5

این سایت با استفاده از PDF اطلاعاتی را فراهم می کند، برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader DC به این لینک مراجعه کنید.