چشم انداز

دانش اموزان اماده خواهند بود تا در دبیرستان موفق شوند.

 

ماموریت

کارکنان DMS از تصمیم گیری مبتنی بر داده ها برای ارائه تجربیات علمی چالش برانگیز برای همه دانش اموزان در یک محیط محترمانه، مسئولانه، مهربان و امن با همکاری والدین / سرپرستان و سازمان های اجتماعی استفاده خواهند کرد.