در باره ما

خانم پالادینو، مدیر

DASA و COVID-19 هماهنگ کننده
(315) 368.6541
apalladino@uticaschools.org

دستیار مدیر (نام خانوادگی M-Z)
خانم گوئررو (315) 368.6544
nguerrero@uticaschools.org

دستیار مدیر (نام خانوادگی A-L)
آقای تیمپانو (315) 368.6555
dtimpano@uticaschools.org

وزیر
خانم پولینسکی (315) 368.6545
cpolinski@uticaschools.org

مشاور (نام خانوادگی A-L)
خانم Racioppa (315) 368.6553
jracioppa@uticaschools.org

مشاور (نام خانوادگی M-Z)
آقای مولن (315) 368.6554
mmullen@uticaschools.org

حضور
خانم پریور (315) 368.6547
dpriore@uticaschools.org

معلم حضور و غیاب
خانم کریستوف (315) 368.6598
hkristoff@uticaschools.org

معلم حضور و غیاب
خانم لوپی (315) 368.6571
clupi@uticaschools.org

پرستار
خانم گارسیا (315) 368.6552
ngarcia@uticaschools.org

مرکز بهداشت مبتنی بر مدرسه
خانم آلن (315) 368.6593
Linda.Allen@UFHCinc.org

متخصص IRT مدرسه امن
خانم دیبل (315) 368.6571
adibble@uticaschools.org

مددکار اجتماعی
خانم پیترز 315-368.6594
tpeters@uticaschools.org

روانشناس
آقای او بریگانو (315) 368.6546
mibrigano@uticaschools.org

جهت به ساختمان ما