تماس با ما

مدرسه ابتدایی کرنان

تصویر دومینیک تیمپانو، مدیر ابتدایی کرنان

دومینیک تیمپانو / مدیر

تصویر مدرسه کرنان

هماهنگ کننده DASA

929 خیابان یورک، اوتیکا، NY 13502

شماره تماس: 315.792.2185
فکس: 315.792.2187
پرستار: 315.368.6764
مرکز بهداشت مدارس: 315.368.6777