چشم انداز

چشم انداز ما این است که برای ردیابی پیشرفت ما، تبدیل شدن به یادگیرندگان مادام العمر، و جشن موفقیت با انجام اهداف ما یک گام در یک زمان است.

ماموریت

مدرسه ابتدایی کرنان یک آموزش با کیفیت برای جمعیت دانش آموز متنوع در یک محیط کاری صلح آمیز و مثبت فراهم خواهد کرد. دانش آموزان به استفاده از مهارت های استدلالی، سواد آموزی، ریاضی و فنی خود برای تبدیل شدن به یادگیرندگان مادام العمر و اعضای مولد جامعه ادامه خواهند داد.