تماس با ما

MLK ابتدایی

تصویر جنی سیکورا مدیر MLK

جنی سیکورا / مدیر

تصویر MLK Budling

هماهنگ کننده DASA
jsikora@uticaschools.org

211 میدان خیابان، اوتیکا، NY 13501

دفتر مرکزی: 315.368.6720
فکس: 315.792.0051

پرستار: 315.368.6723
فکس: 315.368-6733