Goals & Mission

خوش آمدید

چشم انداز: دکتر مارتین لوتر کینگ، دانش آموزان مدرسه ابتدایی جونیور به دانش، مهارت ها و شخصیت لازم برای تبدیل شدن به اعضای مولد جامعه دست خواهند یافت.

ماموریت: دکتر مارتین لوتر کینگ، مدرسه ابتدایی جونیور پاسخگویی و بهبود مداوم در آموزش و پرورش دانش آموزان ما توسط اطمینان حاصل شود:

  • ارائه آموزش با کیفیت برای جمعیت دانش آموز متنوع در یک محیط امن و منظم؛
  • توسعه مهارت های ضروری شهروندی دانشگاهی و مسئولانه؛
  • فارغ التحصیلی دانش آموزان آماده برای دانشگاهیان و تجارب دوره راهنمایی؛
  • برقراری ارتباط و همکاری با والدین و جامعه.

تعهد: من متعهد به شجاعت، شامل دیگران، محترم و مسئول، عمل بدون خشونت، و جشن راه من می توانم جهان اطراف من بهبود بخشد.

حرکت به جلو ... همراه!