تماس با ما

دبیرستان پراکتور

کن شچزنیاک

کن Szczesniak / بازیگری اصلی

تصاویر خارج از دبیرستان پراکتور


هماهنگ کننده DASA
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

شماره دفتر: 315.368.6400 یا 315.368.6404
دفتر حضور و غیاب: 315.368.6280 یا 315.368.6282
دفتر پرستاران: 315.368.6432 یا 315.368.6433
فکس: 315.223.4896