تماس با ما

دبیرستان پراکتور

Andre Paradis / Principal

دستیار اصلی # 1دستیار اصلی # 2بازیگری مدیر در دبیرستاندستیار اصلی # 3

 

ASST PRINCIPALS: KIRT BROEDEL, TAMMY SHARPE, KEN SZCZESNIAK, MARIBETH PEDULLA, ALICIA MROZ (not pictured)

کلاژ از ساختمان مدرسه و ارم


هماهنگ کننده DASA
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

شماره دفتر: 315.368.6400 یا 315.368.6404
دفتر حضور و غیاب: 315.368.6280 یا 315.368.6282
دفتر پرستاران: 315.368.6432 یا 315.368.6433
فکس: 315.223.4896