در باره ما

کارکنان دفتر مدرسه کلمبوس:
دفتر اصلی: 315.368.6520
فکس اصلی: 315.792.2014

خانم الیزابت گرلینگ، مدیر
هماهنگ کننده DASA
eMail: egerling@uticaschools.org

خانم پاملا کوبان، منشی
eMail: pcobane@uticaschools.org

خانم استیسی کراکت، پرستار
eMail: scrockett@uticaschools.org
دفتر پرستار: 6523-368/315
فکس پرستار: 315.368.6538

آقای کیسی روسو، تکنولوژی
eMail: crusso@uticaschools.org
IT راهنما خط: 650.753.1609