پیام مدیر

به مدرسه ابتدایی کلمبوس خوش آمدید!
هنگامی که شما به مدرسه ما راه رفتن، شما احساس تعلق به یک جامعه مدرسه واقعی است.
کارکنان و دانشجویان ما از خودمان به عنوان خانواده کلمبوس نام می برند.
ما تمرین ذهن آگاهی روزانه و کار با پشتکار برای به انجام رساندن تمام اهداف ما.
احساس رایگان برای حرکت به صفحه ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدرسه شگفت انگیز ما!
"کودکان آینده ما هستند.  ما به موفقیت آنها اختصاص داریم.»

- خانم گرلینگ