Goals & Mission

چشم انداز مدرسه کلمبوس

بچه ها آینده ما هستند. ما به موفقیت آنها اختصاص داده شده است.

ماموریت مدرسه کلمبوس

ما، دانش آموزان ابتدایی کریستف کلمبوس، از کالج منطقه مدرسه شهر اوتیکا فارغ التحصیل و حرفه ای آماده است. کار با هم امروز برای فردا آینده ما!