کارت های گزارش ترجمه شده

ENL گزارش کارت قالب انگلیسی Gr 1-6 و تازه واردان

لطفا جهت در زبانه اطلاعات مدرسه واقع در پایین این صفحه گسترده را دنبال کنید.

هنگامی که شما در آن ورق را پر کنید آن را خودکار جمعیت تمام ورق های دیگر.

ENL گزارش کارت اسپانیایی

گزارش کارت کارن

گزارش کارت برمه

کارت های گزارش - سومالی

کارت گزارش K-6 - سومالی