ورزش

لینک به Raiders Nation فیسبوک

وینسنت پروتا

مدیر تربیت بدنی و دو و میدانی
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

دیو مینیکوزی

مدیر ورزشی
(JFK / داناوان)
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org

جیسون غم و اندوه

مدیر ورزشی (پراکتور)

(315) 368-6167
janguish@uticaschools.org