لطفا با دبیرستان پراکتور تماس بگیرید تا زمان دقیق امتحان را بررسی کنید! 315-368-6404

 

NYS نایب السلطنه آزمون خانه

http://www.nysed.gov/state-assessment/high-school-regents-examinations

برنامه ژانویه 2024

https://www.nysed.gov/sites/default/files/programs/state-assessment/regents-exams-schedule-january-2024.pdf

ژوئن 2024 برنامه

https://www.nysed.gov/sites/default/files/programs/state-assessment/regents-exams-schedule-june-2024.pdf

برنامه اگوست 2024

https://www.nysed.gov/sites/default/files/programs/state-assessment/regents-exams-schedule-june-2024.pdf

اسناد مهم