دستورالعمل ایمنی اتوبوس UCSD

مدرسه اتوبوس قوانین ایمنی
اطلاعات زیر برای سواران اتوبوس مدرسه و والدین آنها مفید است.

دوربین های ویدئویی بر روی تمام اتوبوس هایی نصب می شوند که دانش آموزان منطقه مدرسه شهر اوتیکا را حمل و نقل می کنند. دانش آموزان در حالی که در اتوبوس فیلمبرداری می شوند. نقض قانون رفتار و یا هر گونه رفتار، که قابل ملاحظه ای حواس راننده و علل، و یا پتانسیل ایجاد، خطر ایمنی در اتوبوس در حال حرکت، ممکن است پایه ای برای تعلیق از اتوبوس / مدرسه و / یا اخراج از امتیازات اتوبوس سواری باشد.

با کلیک بر روی بخش های زیر آنها را برای گسترش اطلاعات دقیق.

اسناد مهم ایمنی حمل و نقل