خانه ثبت نام

ثبت نام دانشجو 

ثبت نام مرکزی در حال حاضر در حال پذیرش قرار ملاقات های شرکتی است.
برای برنامه ریزی قرار ملاقات لطفا تماس بگیرید: 315-368-6960
registration@uticaschools.org

ادوارد سیمپسون
مدیر
شماره تماس: 315-368-6047
شماره فکس: 315-624-9322
esimpson@uticaschools.org

کولیل پارکر
وزیر به مدیر
شماره تماس: 315-368-6960
kparker@uticaschools.org

خیابان ۹۲۹ یورک
اوتیکا، نیویورک ۱۳۵۰۲

ساعات کار:
دوشنبه - جمعه
8:30 صبح - 4:00

دانش آموزان در یک کلاس درس

بسته ثبت نام 

دستورالعمل ثبت نام