مک کینی ونتو

رابط مک کینی-ونتو
ادوارد سیمپسون
315-368-6070
esimpson@uticaschools.org


بر اساس قانون مک کینی-ونتو، اصطلاح «کودکان و جوانان بی خانمان» به معنای افرادی است که فاقد اقامت ثابت، منظم و کافی در شب هستند.  تماس با دفتر ثبت نام دانشجویی در 315-368-6960 برای کمک.