خانه ثبت نام پیش مهد کودک

کودکان ۴ ساله در تاریخ یا قبل از ۱ دسامبر ۲۰۲۳ واجد شرایط ثبت نام پیش از مهد کودک هستند

برای کمک لطفا تماس بگیرید 315-792-2216 و یا ایمیل registration@uticaschools.org

 

بسته ثبت نام پیش مهد کودک